Bemiddeling

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/10/2022.

Sommige meningsverschillen lenen zich meer tot bemiddeling. Een therapeutische relatie brengt soms moeilijkheden met zich mee, waarbij dialoog een oplossing kan bieden. De bemiddeling heeft als functie om meningsverschillen, waarbij een psycholoog betrokken is, op te lossen. Dit meningsverschil kan plaatsvinden in een therapeutische relatie, maar kan ook plaatsvinden in een ander type professionele relatie. Het staat beroepsbeoefenaars vrij een bemiddeling aan te vragen in het kader van een conflict met een collega-psycholoog, of een andere persoon met wie zij een professionele verhouding hebben, zolang het uiteraard de professionele sfeer van de psycholoog betreft. De bemiddeling kan ook tegemoet komen aan die gevallen waar de vragende partij als voornaamste objectief niet tot doel stelt het sanctioneren van een bepaald gedrag, maar wel het in dialoog treden over dit gedrag.

Om deze redenen laat de Psychologencommissie toe dat de vragende partijen een bemiddelingsprocedure doorlopen, in een poging het probleem via dialoog op te lossen.

Onderstaande punten geven een antwoord op de meest gestelde vragen over de bemiddelingsprocedure van de Psychologencommissie, en de elementen waarmee hierbij rekening moet worden gehouden.

Wat is een bemiddeling?

Je gaat een dialoog aan met de betrokken psycholoog en probeert een oplossing te vinden voor het gezamenlijke conflict. Het gesprek wordt begeleid door een erkend bemiddelaar, d.w.z. een bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Deze persoon is neutraal en is getraind in communicatietechnieken. Hij of zij zal ervoor zorgen dat de dialoog in stand wordt gehouden om een oplossing te helpen vinden die beide partijen tevredenstelt.

De bemiddelaar oordeelt niet. Deze legt geen sancties op en beschermt de belangen van geen enkele partij. Diens enige rol is de communicatie en het debat tussen de partijen op neutrale en objectieve wijze te vergemakkelijken.

In tegenstelling tot de tuchtprocedure, bestaat er geen lijst met mogelijke sancties of eventuele afspraken. De partijen komen tot een gezamenlijke oplossing voor het probleem, en zijn hierbij geheel vrij, met dien verstande dat hun akkoord niet mag raken aan regels van dwingend recht. De erkend bemiddelaar waakt hierover.

Dit is een vrijwillige procedure waarvoor de instemming van beide partijen vereist is. Dit betekent ook dat zij de bemiddeling op elk moment kunnen beëindigen.

Waarmee moet rekening worden gehouden bij het aanvragen van bemiddeling?

  • Een bemiddeling kan slechts worden aangevat indien één van de partijen een bij de Psychologencommissie ingeschreven psycholoog is. U kunt dit nagaan via onze zoekfunctie.
  • Een bemiddeling kan op elk moment plaatsvinden. U mag om bemiddeling vragen, ook als er al een tuchtprocedure loopt, of als u andere (juridische) stappen heeft ondernomen.
  • U kunt de Psychologencommissie aanwijzen als derde verantwoordelijk voor de aanwijzing van een bemiddelaar. Wij zullen dan een erkende bemiddelaar aanwijzen om de bemiddeling uit te voeren. U kan ook in onderling overleg een bemiddelaar aanwijzen.

De Psychologencommissie komt financieel tussen voor een vast bedrag van 250 euro, inclusief BTW. De overige kosten komen ten laste van de partijen. De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het honorarium van de bemiddelaar in gelijke delen door alle partijen worden gedragen, maar de partijen kunnen een andere verdeling toepassen. In dat geval raden wij u aan te informeren naar de honoraria van de bemiddelaars. In principe werken de meeste bemiddelaars op basis van een vergoeding per gepresteerd uur.

Wij herinneren u er aan dat het eenieder vrij staat om op elk moment tot bemiddeling over te gaan, zonder een beroep te doen op onze tussenkomst. Indien u het niet eens bent met bovenstaande voorwaarden, staat het u dus vrij om zelf een bemiddelingsprocedure op te starten, onafhankelijk van enige tussenkomst van de Psychologencommissie.

Hoe een aanvraag tot bemiddeling starten?

Om bemiddeling aan te vragen, dient u ons het volgende bemiddelingsformulier ingevuld te bezorgen. U bezorgt ons dit via mail of met de post:

  • bemiddeling@compsy.be
  • Psychologencommissie, Studiedienst, Kunstlaan 3 - 1210 Brussel

Het "antwoordformulier" is voor de andere partij. Wij zullen dit toesturen nadat u met ons contact heeft opgenomen, tenzij u reeds bent overeengekomen samen een bemiddeling aan te gaan. In dat geval kunt u ons beide formulieren, ingevuld en ondertekend, toesturen.

Hoe verloopt de bemiddeling ?

Zodra de partijen hebben ingestemd met deelname aan de bemiddeling, kan de bemiddeling beginnen. De partijen stellen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de wijze van organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces vast.

Het staat de partijen vrij een raadsman (advocaat) of een tolk/vertaler mee te brengen. Wij raden u aan om dit vooraf met de bemiddelaar te bespreken en begrip op te brengen voor het feit dat dit het welslagen van de bemiddeling kan ondermijnen.

Een bemiddeling kan op verzoek van één van de partijen te allen tijde worden beëindigd, ook als het proces nog niet is voltooid.

Wanneer de bemiddeling ten einde loopt, zijn er twee mogelijke uitkomsten:

  • Wanneer de bemiddeling succesvol is, zijn de partijen aan elkaar gebonden door de overeenkomst die zij aan het einde van de bemiddeling hebben bereikt en ondertekend.

  • Indien de bemiddeling geen resultaat oplevert en de partijen er niet in geslaagd zijn een voor hen aanvaardbare uitkomst te bereiken, staat het hen vrij te beslissen wat zij met de bemiddeling wensen te doen

o Niets doen. Overweeg dat er geen oplossing is voor het probleem en dat het passend is om ofwel geen contact meer te hebben met de andere partij ofwel de relatie te laten zoals die is.

o Een klacht indienen bij de tuchtinstanties van de Psychologencommissie, als u vindt dat er sprake is van een schending van de deontologische code.

o Als het onderwerp van het conflict verband houdt met andere wetgeving (bv. schending van de arbeidsovereenkomstenwet), staat het u vrij andere middelen te gebruiken. U kunt hiervoor een advocaat raadplegen.

Tevens kent de bemiddelingsprocedure geen minimum- of maximumduur. De duur en de frequentie van de bemiddeling worden tussen de partijen overeengekomen, op basis van een voorstel van de bemiddelaar. Een bemiddeling kan dus een paar uur, een paar weken of zelfs een paar maanden duren, afhankelijk van de behoeften van de partijen en de complexiteit van de situatie. De partijen kunnen evenwel een maximumduur voor het bereiken van een compromis overeenkomen.

Bovendien dient te worden benadrukt dat bemiddeling een participatief proces is dat de medewerking van elk van de partijen vereist. Indien de bemiddelaar vaststelt dat ten minste één van de partijen geen belangstelling toont voor de voortzetting van de bemiddeling of zich niet naar behoren gedraagt, is deze gemachtigd de bemiddeling te beëindigen.

Indien een van de partijen vóór de eerste sessie van mening is, dat er gewichtige redenen bestaan om aan de onpartijdigheid van de bemiddelaar te twijfelen, informeert hij/zij de bemiddelaar hiervan, en kan hij/zij bij de Psychologencommissie een verzoek indienen om van bemiddelaar te veranderen. De Psychologencommissie zal desgevallend een andere bemiddelaar aanstellen.

De bemiddelaar

De partijen mogen de Psychologencommissie als derde partij aanwijzen om een bemiddelaar te benoemen. De Psychologencommissie selecteert een bemiddelaar en geeft diens contact door aan de partijen. Desgewenst kunnen de partijen ook hun bemiddelaar kiezen. Zij zullen dan diens identiteit meedelen aan de Psychologencommissie zodat deze het forfaitaire bedrag voor diens tussenkomst kan betalen. De bemiddelaar blijft in ieder geval volledig onafhankelijk en is geen verantwoording verschuldigd aan de Psychologencommissie.

De bemiddelaar is in alle omstandigheden neutraal en onpartijdig.

De bemiddelaar mag zich terugtrekken als deze, om welke reden dan ook (door de situatie of door de partijen), diens onpartijdigheid niet of niet meer kan waarborgen.

Let op, de bemiddelaar is geen verzoener! Diens rol is de partijen naar een oplossing te leiden, maar hij/zij stelt zelf geen oplossing voor. De bemiddelaar blijft er echter op toezien dat de aan de partijen voorgelegde oplossing realistisch en haalbaar is, en ziet er tevens op toe dat het akkoord van de partijen in overeenstemming is met de regels van dwingend recht.

Vertrouwelijkheid

De informatie die tijdens de bemiddeling wordt gedeeld, is volledig vertrouwelijk. De partijen verbinden zich ertoe deze voorwaarde in acht te nemen voor alles wat tijdens de bemiddeling wordt voortgebracht, geschreven en gezegd. De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim.

Indien de partijen door een juridisch raadgever worden bijgestaan, is ook deze juridisch raadgever aan geheimhouding onderworpen.

De Psychologencommissie is niet betrokken bij het proces en wordt niet op de hoogte gebracht van informatie hierrond.

Het effect van bemiddeling op een eventuele tuchtprocedure

In overeenstemming met de vertrouwelijkheidsvereiste blijft de inhoud van de bemiddeling, zowel wat tijdens de bemiddeling is gezegd als de documenten of elementen geproduceerd in de loop van de bemiddeling, geheim en kunnen deze niet buiten het kader van de bemiddeling worden gebracht. Zelfs als het om een tuchtprocedure gaat, kunnen de bevindingen en elementen die alleen in het kader van de bemiddeling naar voren zijn gekomen, niet in de tuchtprocedure worden voorgelegd. Dit betekent dat enkel de informatie die de partijen vóór de bemiddeling reeds hadden en die niet voortvloeide uit het debat dat zij hebben gevoerd, tijdens de tuchtprocedure kan worden gebruikt.

Als u bijvoorbeeld kennis krijgt van informatie over de persoonlijke situatie van uw psycholoog, die u tijdens de bemiddeling werd toevertrouwd, kunt u die niet gebruiken in de tuchtprocedure. Omgekeerd kunt u alle informatie gebruiken die buiten het bemiddelingsproces in uw bezit is gekomen, zelfs als deze tijdens de bemiddeling is besproken.

Indien u vragen hebt rond de bemiddeling, nodigen wij u uit contact op te nemen met ons op het volgende adres: bemiddeling@compsy.be.


 
Deel deze pagina