Over ons

De Psychologencommissie is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België en dit ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. De werking van de Psychologencommissie wordt bepaald door wetten en koninklijke of ministeriële besluiten, waarvan de meest voorname de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog is. De Psychologencommissie valt onder het toezicht van de minister van Middenstand, momenteel de heer David Clarinval.

De Psychologencommissie beschikt over tuchtinstanties die bevoegd zijn om zich in een concreet geval uit te spreken ingeval van vermeende schendingen van de deontologische code voor psychologen. Verder is het zo dat:

  • De Psychologencommissie de bevoegde instantie is ingeval van inbeslagname van een dossier in het kader van een gerechtelijk onderzoek;
  • De Psychologencommissie de lijst bijhoudt van mede-insolventiefunctionarissen;
  • De Psychologencommissie de enige Belgische instantie is die een IMI-melding kan maken (melding die tot doel heeft alle bevoegde instanties in de verschillende EU-landen op de hoogte te brengen van het feit dat een persoon in een bepaalde EU-lidstaat de psychologie niet meer mag uitoefenen en/of de titel van psycholoog niet meer mag dragen);
  • De Psychologencommissie vertegenwoordigd is in het Platform Ordes en Instituten.

De Psychologencommissie is bevoegd om uitspraak te doen over de uitoefening van het beroep van psycholoog, met inbegrip van de klinisch psycholoog, in die zin dat de Psychologencommissie bevoegd is om zich in het algemeen uit te spreken over een deontologisch correcte beroepsuitoefening. De studiedienst van de Psychologencommissie werkt daarvoor bijvoorbeeld aan deontologische dossiers die raadpleegbaar zijn op onze website.

Aantal psychologen op de lijst

Eind 2020 telde België 15.000 psychologen ingeschreven op de lijst. Lees ons jaarverslag van 2021.