Privacy Policy

De Psychologencommissie – Commission des Psychologues, hierna « Compsy », is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België en dit ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut, overeenkomstig de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.

Compsy, waarvan de kantoren gelegen zijn te Kunstlaan, 3, 1210 Brussel en dat geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0267.314.083, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website, alsook, in het algemeen, die van haar partners en contactpersonen.

Overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”), treedt Compsy in het algemeen op als autonome verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij in het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt. In sommige gevallen kan Compsy echter optreden als een verwerker en/of als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met een andere organisatie, in welk geval specifieke en aanvullende informatie aan de betrokkenen zal worden verstrekt.

In elk geval, zal Compsy haar best doen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

1. Over welke gegevens gaat het?

De persoonsgegevens die door Compsy worden verzameld en verwerkt kunnen van geval tot geval verschillen, zoals, maar niet beperkt tot, naam, voornaam, beroep, huisadres, contactgegevens, afbeeldingen, cookies, gegevens met betrekking tot het raadplegen van de website en/of klachten die worden behandeld door de bevoegde tuchtrechtelijke instanties die bij Compsy zetelen, alsmede alle andere gegevens die noodzakelijk kunnen blijken voor de aan Compsy toevertrouwde opdrachten.

Meestal zijn deze gegevens rechtstreeks afkomstig van de betrokkenen, hetzij via de desbetreffende formulieren, hetzij via de sociale media of andere gebruikte (elektronische) communicatiemiddelen.

2. Voor welke doeleinden?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Compsy in staat te stellen als verwerkingsverantwoordelijke, naargelang het geval:

  • om gevolg te geven aan verzoeken om contact en/of ontvangen opdrachten
  • om de nieuwsbrief en/of enige andere informatie in verband met de activiteiten van Compsy te versturen, zolang de betrokkenen daartegen geen bezwaar maken
  • om de beveiliging en de toegang tot en het beheer van de gebouwen van Compsy beheren
  • om statistische analyses uit te voeren,
  • om het contract uit te voeren waarbij de betrokken persoon partij is of van de precontractuele maatregelen die op zijn/haar verzoek zijn genomen. In dit geval worden de desbetreffende gegevens bewaard voor de duur van de uitvoering van het contract en de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Zonder deze persoonsgegevens zou Compsy niet alle of een deel van de hierboven vermelde doeleinden kunnen bereiken. Bovendien worden deze gegevens, met uitzondering van de bovenvermelde specifieke bewaartermijnen, niet langer dan nodig bewaard.

De verwerking van dergelijke gegevens is derhalve gebaseerd, al naar gelang het geval, op de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, de toestemming van de betrokkene, de naleving van wettelijke verplichtingen en/of de vervulling van de gerechtvaardigde belangen van Compsy en/of een derde partij, maar die, naar de mening van Compsy, ook ten goede komen aan de betrokkenen.

3. Welke rechten hebben de betrokken natuurlijke personen?

Elke betrokken natuurlijke persoon kan zijn/haar wettelijke rechten van inzage en correctie kosteloos uitoefenen. Het is ook mogelijk te verzoeken om gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn te verwijderen, of om de verwerking te beperken indien de wettelijke voorwaarden dit toestaan. Evenzo is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor "direct marketing"-doeleinden. Tot slot is het in bepaalde gevallen mogelijk om persoonsgegevens die aan Compsy zijn verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Om één van deze rechten uit te oefenen, moet een schriftelijk verzoek, ondertekend en gedateerd, met een bewijs van zijn/haar identiteit, per gewone post naar Compsy of per e-mail naar info@compsy.be of bij haar functionaris voor gegevensbescherming (of data protection officer – DPO) Nicolas Roland, Vorstlaan, 36/8, 1170 Brussel, nicolas.roland@younity.be verstuurd worden.

Ten slotte heeft elke betrokken natuurlijke persoon het recht om, in voorkomend geval, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

4. Aan wie kunnen deze gegevens worden doorgegeven?

Persoonsgegevens worden, naargelang het geval, meegedeeld

  • aan de betrokken personen zelf,
  • aan de partners van Compsy in de gevallen die aan de betrokken personen worden meegedeeld
  • aan de (Belgische of buitenlandse) openbare, fiscale en sociale overheden, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van Compsy, en
  • aan verwerkers en andere zakelijke contacten van Compsy, zoals een IT-dienstverlener, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun respectieve taken.

In het algemeen worden de betrokken gegevens niet doorgegeven buiten een lidstaat van de Europese Unie. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal Compsy ervoor zorgen dat er andere passende waarborgen worden ingebouwd waarover de betrokken personen nadere informatie kunnen vragen.

Laatst bijgewerkt op: september 2022